Projekty unijne
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE
Działanie 1.5

"Zakup usług badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego systemu detekcji z zastosowaniem techniki Ultra-wideband (UWB"

Celem projektu jest opracowanie systemu wykrywania (detekcji) osób z zastosowaniem techniki UWB (ang. Ultra-Wideband), czyli sygnałów ultraszerokopasmowych.
Projekt dotyczy zlecenia usług badawczo-rozwojowych w aspekcie opracowania systemu detekcji osób z wykorzystaniem sygnałów ultraszerokopasmowych.

 
Umowa o dofinansowanie nr RPLU.01.05.00-06-0009/19-00

Całkowita wartość projektu wynosi 430 500,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 297 500,00 PLN
Zobacz szczegóły

 
www.mapadotacji.gov.pl
 

 „Opracowanie innowacyjnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem z wykorzystaniem tomografii radiowej oraz metod inteligencji obliczeniowej"

Cel projektu: zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego CBRTI Sp. z o.o.
 
Beneficjent: Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o.
 
Dofinansowanie: 2 820 294,02 zł


Zobacz szczegóły

 
www.mapadotacji.gov.pl


 


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I ROZWÓJ
Działanie 1.2

„Hybrydowy system nawigacji w budynkach z zastosowaniem inteligentnych metod analizy obrazu i technologii lokalizacji radiowej”

Cel projektu: umożliwienie określenie pozycji człowieka w zamkniętych pomieszczeniach z wysoką precyzją.
Umowa o dofinansowanie nr RPLU.01.02.00-06-0025/16
Całkowita wartość projektu  wynosi 3 880 029,72 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 515 586,05 PLN


 
 


 


 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
 
 
 „Proinnowacyjne usługi doradcze świadczone dla Centrum Badawczo- Rozwojowego Technologii Informatycznych sp. z o.o. prowadzące do wdrożenia innowacji produktowej"
 

Cel projektu: wzrost potencjału Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Informatycznych sp. z o.o. poprzez wsparcie proinnowacyjne we wdrożeniu innowacji. Efektem usług proinnowacyjnych będzie wdrożenie rozwiązania innowacyjnego w postaci czujnika hybrydowego.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-18-0001/16
Całkowita wartość projektu wynosi 446 244,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 253 960,00 PLN


 
www.mapadotacji.gov.pl


 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o.

Tytuł:

"Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Partnerzy"


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne
- zwiększanie innowacyjności gospodarkiDziałanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-18-123/11-00

DOTACJE NA INNOWACJE 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o.

Tytuł:

"Portal e-nekropolie.pl - łącznik historii z teraźniejszością"


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne
- zwiększanie innowacyjności gospodarkiDziałanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej"


Nr umowy: UDA-POIG.08.01.00-18-147/09-01

DOTACJE NA INNOWACJE